Warszawa
Warszawa
Wrocław
Wrocław
Rzeszów
Rzeszów
Gdańsk
Gdańsk
Opole
Opole
Lublin
Lublin
Łódź
Łódź
Kraków
Kraków
Sandomierz
Sandomierz
Szczecin
Szczecin
Białystok
Białystok
Toruń
Toruń
Gorzów Wielkopolski
Gorzów Wielkopolski
Bydgoszcz
Bydgoszcz
Katowice
Katowice
Poznań
Poznań
Zielona Góra
Zielona Góra
slideshow html

Roznoszenie/rozdawanie ulotek i materiałów reklamowych

 

Jest to podstawowa  usługa  świadczona  przez naszą firmę.

Roznoszenie ulotek  jest od wielu lat najbardziej sprawdzoną i efektywną formą reklamy, która od kilku lat notuje swoisty renesans.  Bezadresowe rozdawanie ulotek polega na dostarczeniu materiałów reklamowych do wszystkich skrzynek pocztowych oraz euro . Roznosimy ulotki zarówno do skrzynek euro jak i skrzynek pocztowych.

Roznoszenie ulotek i materiałów reklamowychRoznoszenie ulotek i materiałów reklamowych odbywa się w całym mieście  do wszystkich jego adresatów. Jest najtańszą i najefektywniejszą  formą reklamy.

Roznoszenie ulotek jest usługą bezadresową, która pozwala na  niedrogie  ogólne powiadomienie wszystkich mieszkańców o usłudze, produkcie oferowanym przez Państwa w danym mieście.

Roznoszenie ulotek – jako podstawowa usługa  wykorzystywana jest zazwyczaj przez lokalnych przedsiębiorców, sklepy wielko-powierzchniowe, supermarkety, dostawców usług masowych pierwszej potrzeby.

 

Prawidłowe przygotowanie akcji „ roznoszenie ulotek

 

Do prawidłowego przygotowania akcji „ roznoszenie ulotek „ konieczne jest przejście przez kilka etapów  tj

 

- określenie celu ( informacyjny ,sprzedażowy, wizerunkowy )

- przedstawienie ekonomicznie uzasadnionych celów

- określenie możliwości sprzedażowych podmiotu ( punktu, placówki )

- uwzględnienie specyfiki terenu ( wybór terenu w zależności od ciągów komunikacyjnych nośności punktów klienta )

- określenie częstotliwości

- określenie budżetu

 

Prawidłowe wykonanie akcji „ roznoszenie ulotek

 

Jednolite „ rozdawanie ulotek „ powinno trwać nie więcej niż 3- 4 dni  tak aby móc wymiernie zoptymalizować jego wyniki oraz jednocześnie wykorzystać możliwości jakie daje efekt masowości  

 

Efekt masowości –   występuję gdy  materiał reklamowy pojawią się w dużym przyległym sobie terenie , polega on na przekazywaniu sobie przez znajomych informacji o ofercie przekazie umieszczonym w materiale, najlepsze wykorzystanie efektu masowości zauważalne jest podczas akcji „roznoszenie ulotek”  promujących  koncerty, wydarzenia kulturalne, imprezy masowe oraz cele społeczne dedykowane dla szerokiego grona odbiorcy .

 

Roznoszenie ulotek i materiałów reklamowych - dystrybucja, roznoszenieAkcja „ roznoszenie ulotek i materiałów reklamowych „ przebiega według poniższych zasad

 

 1. Materiały reklamowe dostarcza się pod wszystkie adresy mieszkań prywatnych w sektorach dystrybucyjnych wcześniej ustalonych
 2. Materiały reklamowe pozostawia się w Euro skrzynkach lub w miejscach do tego przeznaczonych (tj. skrzynki na reklamę) w blokach wielorodzinnych lub w prywatnych skrzynkach na korespondencję przy domkach jednorodzinnych, bądź bezpośrednio na ogrodzeniu prywatnych posesji w przypadku braku skrzynki, bądź w Euro-skrzynkach pocztowych w zabudowie wielorodzinnej
 3. Termin trwania danej akcji jest ustalony w zleceniu
 4. Forma odbioru materiałów jest ustalona w zleceniu
 5. Adresy mieszkań prywatnych w sektorze, pod które z przyczyn od siebie niezależnych, kurier materiałów nie dostarczył, spisane są w formularzu „wykaz niedostarczeń”, wraz z podaniem przyczyny niedostarczenia, np.: zakaz dozorcy, wywieszone rozporządzenie administracji domu z zakazem roznoszenia ulotek, niemożność wejścia do bloku z powodu odmowy otwarcia drzwi przez mieszkańców lub zepsutego domofonu itp. I nie podlegają kontroli.
 6. Sektor obejmuje zabudowę mieszkaniową jednej miejscowości lub części miasta i jest wyznaczony przed rozpoczęciem dystrybucji . Dystrybucja odbywa się w oparciu o mapy i sektory Zleceniobiorcy

 

Prawidłowa kontrola- „ rozdawanie ulotek

 

 Roznoszenie rozdawanie ulotek i materiałów reklamowych - Wrocław, Kraków, Poznań, Lublin, Gdańsk, Gliwice, Wałbrzych, Sosnowiec, Bytom, Ruda Śląska.Prawidłowa kontrola akcji „ rozdawanie ulotek i materiałów reklamowych„ powinna odbyć się w dwóch etapach :

 Kontrola wstępna przeprowadzana codziennie podczas trwania akcji „ roznoszenie ulotek „ pozwalająca na wykrycie ewentualnych błędów w roznoszeniu ulotek

Kontrola wspólna z klientem - Pozwala na przedstawienie jakości wykonania akcji klientowi ostatecznemu  , weryfikacja bezpośrednia pozwala na przestrzenne jakości pracy kolporterów oraz przekroju fizycznego wybranych obszarów , szczególności podczas pierwszych akcji ma ona duże znaczenie dla dalszej optymalizacji   nakładów terenów a co za tym idzie kosztów . 

 Zasady wykonania kontroli wspólnej akcji ,, roznoszenie ulotek ,,

 1. Kontrola doręczania przeprowadzana jest przez Przedstawicieli Stron w dniu doręczenia lub dniu po nim następującym- nie później niż do godz. 18:00
 2. W dniu doręczenia kontrolą objęte zostanie od 10 do 20 lokalizacji, w miastach w których nakład wyniósł do 40 000 szt. 20 do 40 w miastach w których nakład wyniósł od 40 001 do 80000 szt. i 40 do 60 zapytań w miastach powyżej 80 000 szt.
 3. Zaś w dniu po nim następującym maksymalnie 30.
 4. Kontrola ma charakter bezpośredni,
 5. Kurier doręcza materiały reklamowe w obszarze ustalonym przez obie strony. Kolporter, w przypadku braku możliwości prawidłowego doręczenia materiałów reklamowych ma obowiązek wypełnić „ WYKAZY, NIEDOSTARCZEŃ ", które zleceniodawca otrzymuje na żądanie w ciągu 48 h od zakończenia kontroli wewnętrznej.
 6. W przypadku rezygnacji z kontroli wspólnej Zleceniodawca akceptuje poziom wykonania „ rozdawanie ulotek i materiałów reklamowych„ i wynik kontroli uznaje się za pozytywny.
 7. W kontroli operujemy nazwami: lokalizacja i adres. Na raporcie z kontroli zaznaczana jako „1” lub „0” są nie pojedyncze adresy mieszkalne, ale lokalizacje.
 8. Lokalizacją jest: - ulica domków jednorodzinnych - blok, jeśli posiada on 2 klatki schodowe - 1 klatka schodowa, gdy blok ma więcej niż 2 klatki schodowe (jeśli np. mamy blok 4-piętrowy, który ma 8 klatek, to można w nim sprawdzić 2 lub 3 lokalizacje)
 9. W danej lokalizacji sprawdzanych jest standardowo 5 adresów mieszkalnych. Jeżeli przedstawiciel którejś ze stron wyrazi taką potrzebę mogą zostać sprawdzone dodatkowo adresy.
 10. Osoba zamieszkująca dany lokal mieszkalny powinna potwierdzić lub zanegować otrzymanie ulotki w trakcie bezpośredniej rozmowy i na podstawie okazanej ulotki. Odpowiedź „nie pamiętam” bądź inne tego typu sugestie od lokatorów pomimo zapisania na protokole nie są brane pod uwagę w ogólnym wyniku kontroli.
 11. Sposób naliczania jakości doręczania (wyniku kontroli): 1. jeśli w czterech lub pięciu mieszkaniach są odpowiedzi „TAK” („dostałem ulotkę”), to na raporcie wpisywana jest lokalizacja, np. Oś. Szkolne 24 (klatka 1) – wynik „1 – pozytywny” 2. Jeśli w tejże lokalizacji w trzech lub czterech mieszkaniach są odpowiedzi „NIE” („nie dostałem ulotki”), to na raporcie z kontroli wpisywana jest lokalizacja, np. Oś. Szkolne 24 (klatka 1) – wynik „0 – negatywny” 3. w ankiecie uwzględniane mogą być odpowiedzi „TAK”, „NIE” lub „NIE WIEM” 4. do zaklasyfikowania wyniku w danej lokalizacji musi wystąpić przewaga ilościowa odpowiedzi „TAK” lub „NIE” i nie uwzględniane są odpowiedzi „NIE PAMIĘTAM” 5. odpowiedzi wątpliwe bądź ,,NIE PAMIĘTAM’’ będą opisywane w rubryce ,,UWAGI” przez przedstawiciela dystrybutora.
 12. Ogólny wynik kontroli dla danego miasta zliczony zostanie na podstawie średniej z wszystkich kontroli realizowanych przez Przedstawicieli Stron w danym mieście.rozdawanie ulotek i materiałów reklamowychUstalenie lokalizacji, w których odbędzie się kontrola, odbywa się bezpośrednio przed wyjazdem na w/w kontrolę.
 13. Zleceniobiorca gwarantuje jakość doręczenia materiałów reklamowych ustaloną na podstawie ww. kontroli, w co najmniej 85%. Wynik kontroli odbiegający od założonego poziomu potwierdzenia dotarcia gazetki (85%) spowoduje udzielenie przez Zleceniobiorcę upustu liczonego od kwoty należności za kolportaż w danym terenie w wysokości 1 % za każdy procent poniżej założonego poziomu doręczenia. aż do 50 % w przypadku, gdy wynik kontroli jest niższy 49% dystrybutor odpowiada za koszt druku partii materiału przekazanego do dystrybucji w danym obszarze ( sektorze).
 14. Kontrola doręczania może zostać zakończona wcześniej na wspólny wniosek przedstawicieli Stron.

Największe miasta objęte naszymi działaniami:

 

 

 

 

Roznoszenie/rozdawanie ulotek i materiałów reklamowych - Wrocław, Kraków, Poznań, Lublin, Gdańsk, Gliwice, Wałbrzych, Sosnowiec, Bytom, Ruda Śląska. Kolportażdystrybucja, roznoszenie - Dystrybutor ulotek

 

 

 

 

Dział obsługi klienta

Telefon: 32 / 760-90-35

GSM: 533-21-23-24

e-mail: biuro@btl-complex.pl